Seite wählen

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy firmy Beck+Heun GmbH

§ 1 Zakres obowiązywania

(1) Nasze warunki sprzedaży, dostawy i płatności (OWH) obowiązują dla wszystkich stosunków handlowych z naszymi klientami (zamawiającymi), jeśli zamawiający jest przedsiębiorcą (§ 14 BGB -niemieckiego kodeksu cywilnego). Nasze OWH obowiązują w szczególności do umów sprzedaży i/oraz dostawy rzeczy ruchomych („towary“), bez względu na to, czy produkujemy towar samodzielnie czy kupujemy od dostawców (§§ 433, 651 BGB).
(2) Jeśli nie ustalono inaczej, obowiązują OWH w brzmieniu obowiązującym w chwili składania zamówienia przez zamawiającego lub podanym mu do wiadomości w formie pisemnej, uważanym za porozumienie ramowe również w przypadku przyszłych umów tego samego rodzaju, bez konieczności zastrzegania tego przez nas w każdym poszczególnym przypadku.
(3) Nasze OWH obowiązują w sposób wyłączny. Odmienne, sprzeczne lub uzupełniające warunki zamawiającego obowiązują tylko w sytuacji, w której wyrazimy na to naszą wyraźną zgodę w formie pisemnej. Niniejszy wymóg uzyskania zgody obowiązuje w każdym przypadku, na przykład również wtedy, kiedy znając ogólne warunki handlowe zamawiającego dokonamy dostawy nie zgłaszając żadnych zastrzeżeń.
(4) Dokonane z zamawiającym indywidualne ustalenia (włączając dodatkowe porozumienia, uzupełnienia lub zmiany) mają zawsze pierwszeństwo przed tymi ogólnymi warunkami handlowymi. Istnienie i treść tego rodzaju ustaleń powinna być udokumentowana pisemną umową lub potwierdzeniem z naszej strony.
(5) Istotne oświadczenia i informacje, które zamawiający ma obowiązek zgłosić nam po zawarciu umowy (np. ustalenia terminów, zgłoszenia błędów, oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub zmniejszeniu ceny), wymagają zgody w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
(6) Informacje dotyczące obowiązywania ustawowych przepisów mają jedynie znaczenie objaśniające. Również bez tego rodzaju objaśnień obowiązują w związku z tym przepisy prawa, o ile nie zostaną bezpośrednio zmienione lub wyraźnie wyłączone w niniejszych OWH.

§ 2 Zawarcie umowy

(1) Nasze oferty są zawsze niewiążące. Powyższe obowiązuje również w przypadku uprzedniego przekazania przez nas zamawiającemu dokumentacji, charakterystyk produktów lub pozostałych dokumentów w formie pisemnej i elektronicznej.
(2) Zamówienie towaru lub usługi przez zamawiającego uważane jest za złożenie wiążącej oferty. Taką ofertę możemy zaakceptować poprzez przesłanie potwierdzenia zlecenia (w formie pisemnej) lub dostawę towaru w terminie jednego tygodnia od otrzymania oferty.

§ 3 Ceny, terminy

(1) Zamówienia, dla których nie ustalono wyraźnie stałych cen, są wyceniane zgodnie z cennikami obowiązującymi na dzień dostawy.
(2) Ceny są cenami EXW, bez podatku VAT i kosztów opakowania lub montażu. Nasze faktury są płatne w terminie 10 dni od daty faktury bez potrąceń. Płatności należy dokonywać na rachunek dostawcy w placówce prowadzącej rachunek dostawcy, bez obciążania go kosztami transakcji. Zamawiający może dokonywać potrąceń tylko takich wierzytelności, które są niesporne lub ich istnienie zostało stwierdzone w sposób prawomocny.
(3) Zastrzegamy sobie nieograniczone prawo własności oraz prawo autorskie do kosztorysów, rysunków oraz innych dokumentów; mogą być one udostępniane osobom trzecim tylko po uzyskaniu uprzedniej zgody. W przypadku nieudzielenia zlecenia oferentowi, rysunki i inne dokumenty, dołączone do ofert, podlegają natychmiastowemu zwrotowi.
(4) O ile wyraźnie nie ustalono inaczej, termin dostawy uważa się za ustalony wyłącznie w przybliżeniu. Termin dostawy rozpoczyna się z dniem wysłania potwierdzenia zamówienia, jednak nie wcześniej niż po ustalenia wszystkich szczegółów jego wykonania – i uważa się za dotrzymany, jeśli towar opuści fabrykę/magazyn do końca terminu dostawy lub – w przypadku możliwości wysyłki – zgłoszono gotowość towaru do wysyłki. W przypadku wcześniejszej dostawy decydujący jest jej termin, a nie uprzednio ustalony. Zastrzegamy konieczność prawidłowej i terminowej dostawy ze strony naszych dostawców. Termin dostawy wydłuża się – również w przypadku wystąpienia zwłoki w dostawie – odpowiednio w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych przeszkód, na które dostawca nie miał wpływu pomimo dochowania staranności – bez względu na to, czy w fabryce dostawcy, czy u jego poddostawców – np. awarii w zakładzie, działań urzędów, trudności w dostawie prądu, opóźnień w dostawie istotnych surowców i materiałów. Powyższe dotyczy także wystąpienia strajku lub lokautu. Dostawca niezwłocznie powiadomi odbiorcę o takich przeszkodach. W istotnych przypadkach zamawiający powinien być jak najszybciej poinformowany o rozpoczęciu i zakończeniu tego rodzaju utrudnień. W przypadku późniejszych modyfikacji umowy, które mogą mieć wpływ na termin dostawy, termin dostawy wydłuża się odpowiednio, jeśli nie dokonano specjalnych ustaleń w tym zakresie.

§ 4 Przejście ryzyka, wysyłka i transport

(1) W przypadku wysłania towaru odbiorcy na jego życzenie, ryzyko przypadkowego zaginięcia lub przypadkowego pogorszenia towaru przechodzi z chwilą wydania osobie dokonującej transportu z ramienia dostawcy, a najpóźniej z chwilą opuszczenia magazynu, bezpośrednio na odbiorcę, niezależnie od tego, czy nastąpiła wysyłka z miejsca spełnienia świadczenia i kto ponosi koszty transportu. Dotyczy to również dostaw franco. W przypadku gotowości towaru do wysyłki i opóźniania się wysyłki lub odbioru z przyczyn niezależnych od dostawcy, ryzyko przechodzi na odbiorcę z chwilą przekazania informacji o gotowości do wysyłki.
(2) Ustalenie odbioru determinuje kwestię przejścia ryzyka. Poza tym w zakresie ustalonego odbioru obowiązują odpowiednio przepisy prawa dotyczące umów o dzieło. Zwłoka w przyjęciu towaru przez zamawiającego jest równoznaczna z jego przekazaniem lub odbiorem.
(3) W przypadku zwłoki w przyjęciu towaru ze strony zamawiającego, zaniechania przez niego współdziałania lub zwłoki w dostawie z naszej strony z innych powodów leżących po stronie zamawiającego, mamy prawo do żądania odszkodowania z tytułu szkód oraz zwrotu dodatkowych kosztów (np. kosztów magazynowania).

§ 5 Ceny i warunki płatności

(1) O ile w poszczególnych przypadkach nie ustalono inaczej, obowiązują ceny aktualne na dzień zawarcia umowy, loco magazyn, z doliczeniem podatku VAT.
(2) Cena kupna jest wymagalna i płatna w terminie 14 dni od wystawienia faktury oraz dostawy lub odbioru towaru. Jesteśmy również zawsze uprawnieni – nawet w warunkach bieżących kontaktów handlowych –  do dokonania całej dostawy lub jej części w zamian za zapłatę z góry.
(3) Reklamacje dotyczące faktury mogą być składane w ciągu ośmiu dni od jej otrzymania.
(4) Upływ terminu płatności zgodnie z poprzednim ustępem 2 oznacza zwłokę ze strony zamawiającego. W czasie zwłoki cena kupna podlega oprocentowaniu w wys. 5 proc. powyżej stopy bazowej. Zastrzegamy sobie możliwość dochodzenia dalszego odszkodowania z tytułu zwłoki. Nie narusza to prawa do naliczania odsetek z tytułu upływu terminu wymagalności (§ 353 niem. kodeksu handlowego – HGB).
(5) Zamawiającemu przysługuje prawo do dokonania potrącenia lub zatrzymania wyłącznie w przypadku prawomocnego stwierdzenia jego roszczenia lub jego niepodważalności. W przypadku wad dostawy prawa przeciwstawne zamawiającego pozostają nienaruszone.
(6) Jeśli po zawarciu umowy okaże się (np. na skutek złożenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego), że nasze prawo otrzymania ceny kupna jest zagrożone ze względu na trudną sytuację finansową zamawiającego, zgodnie z przepisami prawa jesteśmy uprawnieni do odmowy spełnienia świadczenia oraz – ewentualnie po ustaleniu terminu – do odstąpienia od umowy (§ 321 kodeksu cywilnego – BGB). Zamawiający może zapobiec odstąpieniu dokonując zabezpieczenia. W przypadku umów o produkcję rzeczy określonych co do tożsamości (wyroby unikatowe) możemy natychmiast złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy; nie narusza to regulacji umownych dotyczących zbędności ustalania terminu.

§ 6 Zastrzeżenie własności

(1) Do momentu całkowitej zapłaty wszystkich naszych aktualnych i przyszłych należności wynikających z umowy dostawy i bieżących kontaktów handlowych (należności zabezpieczone) zastrzegamy sobie prawo własności dostarczonych towarów.
(2) Towary objęte zastrzeżeniem prawa własności nie mogą być przed całkowitą zapłatą zabezpieczonych należności przedmiotem zastawu na rzecz osób trzecich ani przewłaszczone na zabezpieczenie. Zamawiający ma obowiązek niezwłocznie poinformować nas w formie pisemnej w przypadku złożenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego lub uzyskania dostępu do należących do nas towarów przez osoby trzecie (np. w ramach zastawu).
(3) W przypadku sprzecznego z umową zachowania zamawiającego, w szczególności braku zapłaty wymagalnej ceny kupna, mamy prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami prawa lub do żądania wydania towaru na podstawie zastrzeżenia prawa własności oraz odstąpienia od umowy. W przypadku braku zapłaty wymagalnej ceny kupna  przez zamawiającego, możemy dochodzić tych praw wyłącznie po bezskutecznym wyznaczeniu zamawiającemu odpowiedniego terminu zapłaty lub w przypadku, jeśli tego rodzaju wyznaczenie terminu jest zbędne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
(4)  Do odwołania zgodnie z punktem (c) poniżej zamawiający jest uprawniony do odsprzedaży i/lub przetwarzania towarów objętych zastrzeżeniem własności w ramach prawidłowo wykonywanej działalności. W takim przypadku obowiązują uzupełniająco następujące postanowienia.
(a) Zastrzeżenie własności obejmuje wyroby powstałe w rezultacie przetworzenia, zmieszania lub połączenia naszych towarów, przy czym jesteśmy uznawani za producenta. Jeśli w przypadku przetworzenia, zmieszania lub połączenia towarów z towarami osób trzecich ich prawo własności nie wygaśnie, wtedy dokonamy nabycia współwłasności towarów proporcjonalnie do wartości księgowej przetworzonych, zmieszanych lub połączonych towarów. W pozostałym zakresie w odniesieniu do powstałego wyrobu obowiązują te same regulacje co w przypadku towaru dostarczonego z zastrzeżeniem własności.
(b) Zamawiający już teraz dokonuje na naszą rzecz cesji wierzytelności powstałych z tytułu odsprzedaży towaru lub wyrobu od osób trzecich w całości lub w wysokości naszego ewentualnego udziału zgodnie z powyższym ustępem w celu zabezpieczenia. Niniejszą cesję przyjmujemy. Obowiązki zamawiającego określone w ust. 2 obowiązują również w obliczu scedowanych wierzytelności.
(c) Zamawiający jest wraz z nami upoważniony do windykacji wierzytelności. Zobowiązujemy się nie dokonywać windykacji wierzytelności, dopóki zamawiający spełnia swoje obowiązki płatnicze wobec nas, nie znajduje się w trudnej sytuacji finansowej oraz nie będziemy dochodzić zastrzeżenia własności wykonując prawo określone w ust. 3. Jeśli jednak dojdzie do takiej sytuacji, wtedy możemy żądać, aby zamawiający poinformował nas o scedowanych wierzytelnościach i dłużnikach z ich tytułu, podał dane potrzebne do przeprowadzenia windykacji, wydał związane z tym dokumenty i poinformował dłużników (osoby trzecie) o cesji. Ponadto jesteśmy w takiej sytuacji uprawnieni do odwołania upoważnienia zamawiającego do odsprzedaży i przetwarzania towarów objętych zastrzeżeniem własności.
(d) Jeśli możliwa do zrealizowania wartość zabezpieczeń przekracza wartość naszych wierzytelności o ponad 10%, wówczas na żądanie zamawiającego zwolnimy wybrane przez nas zabezpieczenia.

§ 7 Roszczenia zamawiającego z tytułu wad

(1) W zakresie praw zamawiającego w przypadku wad rzeczowych i prawnych (włączając dostawę wadliwą i niekompletną oraz nieprawidłowy montaż lub błędną instrukcję montażu) obowiązują przepisy prawa, chyba, że poniżej ustalono inaczej. Wszystkie te sytuacje nie naruszają szczególnych przepisów prawa obowiązujące w przypadku dostawy końcowej do konsumenta (regres wobec dostawców zgodnie z §§ 478, 479 BGB).
(2) Podstawę naszej odpowiedzialności z tytułu wad stanowi przede wszystkim dokonane uzgodnienie dotyczące określonych cech produktów. Za dokonane uzgodnienie cech produktów uważa się określone w ten sposób charakterystyki produktów (również pochodzące od producenta), udostępnione zamawiającemu przed jego zamówieniem lub włączone do umowy na zasadzie analogicznej z niniejszymi OWH.
(3) W przypadku braku uzgodnienia cech produktów, należy ocenić na podstawie przepisów prawa, czy produkt posiada wadę, czy nie (§ 434 ust. 1 str. 2 i 3 BGB). Nie przejmujemy odpowiedzialności z tytułu publicznych wypowiedzi producentów i pozostałych osób trzecich (np. w ramach oświadczeń dotyczących produktów).
(4) Roszczenia z tytułu rękojmi nie powstają, jeśli wada jest wynikiem naruszenia przepisów dotyczących obsługi, konserwacji i montażu, nieodpowiedniego lub niefachowego użycia, błędnej lub niedbałej obsługi oraz naturalnego zużycia oraz ingerencji zamawiającego lub osób trzecich w przedmiot dostawy.
(5) Warunkiem zgłoszenia roszczeń zamawiającego z tytułu wad jest spełnienie przez niego ustawowych obowiązków kontroli i składania reklamacji (§§ 377, 381 kodeksu handlowego – HGB). Wadę wykrytą podczas kontroli lub w okresie późniejszym należy zgłosić nam niezwłocznie w formie pisemnej. Zgłoszenie uważane jest za dokonane niezwłocznie, jeśli nastąpi w ciągu dwóch tygodni, przy czym obowiązuje data wysłania zgłoszenia. Niezależnie od obowiązku kontroli i składania reklamacji zamawiający ma obowiązek pisemnego zgłoszenia jawnych wad (łącznie z wadliwą i niekompletną dostawą) w terminie tygodnia od dokonanej dostawy, przy czym obowiązuje data wysłania zgłoszenia. W przypadku braku właściwej kontroli i/oraz zgłoszenia wad nasza odpowiedzialność z tytułu braku terminowego zgłoszenia wady jest wyłączona.
(6) Jeśli przedmiot dostawy jest wadliwy, zamawiający może w ramach dodatkowego świadczenia w pierwszej kolejności żądać usunięcia wady (naprawy) lub dostawy towaru wolnego od wad (wymiana).
(7) Jesteśmy uprawnieni do uzależnienia dokonania naprawy od zapłaty ceny kupna przez zamawiającego. Zamawiający ma jednak prawo do zatrzymania odpowiedniej części ceny kupna w wysokości proporcjonalnej do wady.
(8) Zamawiający ma obowiązek dać nam odpowiednią ilość czasu oraz umożliwić dokonanie naprawy, w szczególności udostępnić nam reklamowany towar w celu jego sprawdzenia. W przypadku wymiany zamawiający ma obowiązek zwrócić nam wadliwy towar zgodnie z przepisami prawa. Naprawa nie obejmuje rozbudowy wadliwej rzeczy ani ponownego montażu, jeśli pierwotnie nie byliśmy zobowiązani do dokonania montażu.
(9) Koszty związane z kontrolą i naprawą, w szczególności koszty transportu, dojazdu, pracy i materiałów (z wyłączeniem kosztów rozbudowy i montażu) pokrywamy my, jeśli faktycznie istnieje wada. W przeciwnym wypadku możemy zażądać od zamawiającego zwrotu kosztów powstałych w związku z nieuzasadnionym żądaniem usunięcia wady (w szczególności kosztów kontroli i transportu), chyba, że zamawiający nie był w stanie rozpoznać braku wadliwości produktu.
(10) W nagłych przypadkach, np. zagrożenia bezpieczeństwa działania lub w celu zapobieżenia niewspółmiernych szkód zamawiający ma prawo samodzielnie usunąć wady i żądać od nas zwrotu poniesionych kosztów. O tego rodzaju samodzielnym działaniu należy nas niezwłocznie poinformować, w miarę możliwości przed jego podjęciem. Prawo do podjęcia działań we własnym zakresie nie istnieje, jeśli byliśmy uprawnieni do odmowy dokonania odpowiedniej naprawy zgodnie z przepisami prawa.
(11) W przypadku, jeśli naprawa nie powiedzie się lub odpowiedni termin ustalony przez zamawiającego na dokonanie naprawy bezskutecznie upłynie lub zgodnie z przepisami prawa okaże się zbędny, zamawiający może odstąpić od umowy kupna lub obniżyć cenę kupna. W przypadku nieistotnej wady zamawiający nie ma prawa do odstąpienia od umowy.
(12) Zamawiający ma prawo do odszkodowania lub zwrotu na próżno poniesionych wydatków również w przypadku wad wyłącznie na zasadach określonych w § 8 niniejszych OWH. W pozostałych przypadkach prawo to jest wyłączone.

§ 8 Odpowiedzialność z innych tytułów

(1) Jeśli z niniejszych OWH – włączając poniższe postanowienia – nie wynika inaczej, w przypadku naruszenia obowiązków umownych i pozaumownych ponosimy odpowiedzialność na zasadach określonych przepisami prawa.
(2) Odpowiedzialność odszkodowawczą ponosimy – bez względu na przyczynę prawną – w ramach odpowiedzialności na zasadzie winy w przypadku winy umyślnej i rażącego niedbalstwa. W przypadku zwykłego niedbalstwa odpowiadamy z zastrzeżeniem łagodniejszych standardów odpowiedzialności zgodnie z przepisami prawa (np. z tytułu staranności we własnych sprawach) tylko:
a) za szkody wynikające z narażenia na utratę życia, uszkodzenie ciała i naruszenie zdrowia,
b) za szkody wynikające z istotnego naruszenia istotnego obowiązku umownego (zobowiązania, którego wykonanie umożliwia dopiero prawidłową realizację umowy i na którego dotrzymaniu partner umowy polega i może polegać); w takiej sytuacji nasza odpowiedzialność jest jednak ograniczona do odszkodowania z tytułu możliwej do przewidzenia, typowej szkody.
(3) Ograniczenia odpowiedzialności wynikające z ustępu 2 obowiązują również w przypadku naruszenia obowiązków przez lub wobec osób, za których winę ponosimy odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa. Nie obowiązują one w przypadku podstępnego przemilczenia przez nas wady lub udzielenia gwarancji z tytułu danej cechy towaru lub z tytułu roszczeń zamawiającego zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt.
(4) Zamawiający może odstąpić od umowy lub wypowiedzieć ją z powodu naruszenia obowiązku nie polegającego na wadzie tylko w sytuacji, w której ponosimy winę za naruszenie takiego obowiązku. Prawo zamawiającego do wypowiedzenia umowy według swobodnego uznania (w szczególności zgodnie z §§ 651, 649 BGB) jest wykluczone. W pozostałym zakresie obowiązują warunki i skutki prawne określone przepisami prawa.

§ 9 Prawo dostawcy do odmowy spełnienia świadczenia / zabezpieczenie

W przypadku znacznego pogorszenia stanu majątkowego po stronie zamawiającego, następującego lub ujawnionego po zawarciu umowy, mamy prawo do odmowy świadczenia i żądania usunięcia zagrożenia celu umowy przez zamawiającego poprzez złożenie wystarczających zabezpieczeń. Jeśli zamawiający nie spełni żądania złożenia zabezpieczeń w odpowiednim terminie, mamy prawo do odstąpienia od umowy lub żądania odszkodowania.

§ 10 Przedawnienie

(1) Odmiennie od postanowień § 438 ust. 1 pkt. 3 BGB ogólny termin przedawnienia roszczeń z tytułu wad rzeczowych i prawnych wynosi rok od chwili dostawy. W przypadku ustalenia odbioru okres przedawnienia rozpoczyna się z chwilą dokonania odbioru.
(2) Jeśli towar jest budynkiem lub rzeczą, która zgodnie ze swoim zwykłym sposobem wykorzystania została wykorzystana do budowli i spowodowała jej wadliwość (materiał budowlany), okres przedawnienia wynosi zgodnie z przepisami prawa pięć lat od chwili dostawy (§ 438 ust. 1 pkt. 2 BGB). Powyższe obowiązuje bez uszczerbku dla dalszych postanowień specjalnych dotyczących przedawnienia (w szczególności § 438 ust. 1 pkt. 1, ust. 3, §§ 444, 479 BGB).
(3) Okresy przedawnienia, o których mowa powyżej w przepisach dotyczących sprzedaży, obowiązują również w zakresie umownych i pozaumownych roszczeń odszkodowawczych zamawiającego, dotyczących wady towaru, chyba, że zastosowanie zwykłego przedawnienia, o którym mowa w przepisach (§§ 195, 199 BGB) w danym przypadku skutkowałoby krótszym okresem przedawnienia. Roszczenia odszkodowawcze zamawiającego zgodnie z § 8 ust. 2 zdanie 1 oraz zdanie 2(a) oraz Ustawą o odpowiedzialności za produkt ulegają przedawnieniu wyłącznie na podstawie ustawowych okresów przedawnienia.
(4) W przypadku dokonania części świadczenia okres przedawnienia rozpoczyna się z chwilą przyjęcia lub odbioru części świadczenia.

§ 11 Miejsce spełnienia świadczenia

Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba naszej firmy w Mengerskirchen.

§ 12 Postanowienia końcowe

(1) W zakresie niniejszych OWH oraz stosunku umownego między nami a zamawiającym obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem międzynarodowych przepisów ustanawiających jednolite prawo, w szczególności Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów.
(2) Wyłącznym sądem właściwym w zakresie wszelkich sporów wynikających pośrednio lub bezpośrednio z niniejszego stosunku umownego jest sąd rejonowy lub krajowy (Amts- oder Landgericht) właściwy dla naszej siedziby w Mengerskirchen. Jesteśmy jednak zawsze uprawnieni do wytoczenia powództwa w miejscu spełnienia świadczenia w zakresie zobowiązania dostawy zgodnie z niniejszymi OWU lub mającymi pierwszeństwo indywidualnymi ustaleniami lub w miejscu właściwości miejscowej zamawiającego. Nie narusza to nadrzędnych przepisów prawa, w szczególności dotyczących wyłącznych właściwości miejscowych.
(3) Jeśli poszczególne postanowienia są lub okażą się w całości lub częściowo nieważne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień. Nieważne postanowienie należy zastąpić takim, które najlepiej spełni cel gospodarczy nieważnego postanowienia.

Stan na rok 2016